LT: Šiame laiške ir jo prieduose esanti informacija yra konfidenciali ir (ar) slapta bei saugoma. Jeigu gavote šį laišką per klaidą, prašome nedelsiant informuoti siuntėją, o po to ištrinti laišką ir visas jo kopijas. Jeigu nesate numatytas gavėjas, neturite teisės informacijos kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti ir atskleisti jos jokiam kitam asmeniui, o bet kokie veiksmai, kurių buvo imtasi ar kurių nebuvo imtasi, yra draudžiami ir gali būti neteisėti.

EN: The information contained in this message and its attachments is protected confidential and (or) privileged information.If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and any copies thereof. If you are not the intended addressee you may not copy, distribute or otherwise use and disclose this information to any other party, and any actions taken or not taken are prohibited and may be deemed illegal.